Kilka cennych rad przy zawieraniu umów handlowych w celu zabezpieczenia interesów Pracodawcy

Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów, reguł i ustaleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, systemu zarządzania jakością i środowiskiem, dozoru technicznego, ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż każde udokumentowane naruszenie przepisów będzie skutkowało karą XXX zł brutto. Środki pochodzące z tzw. kar porządkowych za nieprzestrzeganie przepisów bhp, ppoż., ochrony środowiska itp. będą spożytkowane na poczet wydatków związanych z poprawą szerokorozumianych spraw bezpieczeństwa oraz będą potrącane w miesiącu rozliczeniowym, w którym doszło do naruszenia przepisów o czym Wykonawca zostanie każdorazowo poinformowany.

Wykonawca zobowiązuje się dopuszczać do wykonywania pracy / usługi / przedmiotu zlecenia tylko i wyłącznie osoby / pracowników / zleceniobiorców / podwykonawców posiadających aktualne szkolenia bhp i ppoż., badania lekarskie oraz uprawnienia wymagane do obsługi UTB – urządzeń transportu bliskiego, uprawnienia wymagane przy ręcznym, półautomatycznym i automatycznym rozszczepianiu stali i procesach pokrewnych tj. uprawnienia spawalnicze oraz inne przewidziane przepisami prawa, a niezbędne do prawidłowego, bezpiecznego wykonania przedmiotu zlecenia.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż jego pracownicy / zleceniobiorcy / podwykonawcy mają bezwzględny obowiązek posiadać w/w aktualne uprawnienia podczas wykonywania zleconych czynności, w tym drugi dokument ze zdjęciem w celu potwierdzenia ich tożsamości. Brak tych dokumentów powoduje odsunięcie od przedmiotu zlecenia w danym miejscu i czasie oraz będzie skutkowało poważnym naruszeniem obowiązujących przepisów.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z Kodeksem Pracy tj. paragraf 208 – Współdziałanie pracodawców zatrudniających pracowników w tym samym miejscu, Koordynatorem ds. BHP ze strony firmy / spółki będzie zakładowa Służba BHP / Specjalista ds. BHP lub inna osoba wskazana z imienia i nazwiska przez Kierownictwo.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z Kodeksem Pracy tj. paragraf 208 – Współdziałanie pracodawców zatrudniających pracowników w tym samym miejscu, Koordynatorem ds. BHP ze strony firmy / spółki będzie zakładowa Służba BHP / Specjalista ds. BHP lub inna osoba wskazana z imienia i nazwiska przez Kierownictwo.

Wykonawca przyjmuję do wiadomości zakres i rolę wdrożonych / wdrażanych do stosowania barier. Wykonawca jest świadomy, że niestosowanie wdrożonych barier powoduje wzrost ryzyka zawodowego – zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Wykonawca skutecznie poinformuje podległe sobie osoby / pracowników / zleceniobiorców / podwykonawców, iż na terenie XXX obowiązuje zakaz palenia papierosów i e-papierosów. Przedmiotowy zakaz nie dotyczy miejsc wyznaczonych.

Wykonawca skutecznie poinformuje podległe sobie osoby / pracowników / zleceniobiorców / podwykonawców, iż na terenie XXX obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz różnego rodzaju substancji ototoksycznych wpływających na zaburzenia w postrzeganiu, zaburzenia koncentracji itp.

Ponadto na terenie XXX obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania pod wpływem alkoholu oraz różnego rodzaju substancji ototoksycznych wpływających na zaburzenia w postrzeganiu, zaburzenia koncentracji itp.

Wykonawca skutecznie poinformuje podległe sobie osoby / pracowników / zleceniobiorców / podwykonawców, iż na terenie XXX będą przeprowadzane kontrole trzeźwości oraz kontrole w zakresie wykluczenia przebywania na terenie spółki osób pod wpływem narkotyków i innych substancji powodujących klasyczne otępienie lub pobudzenie.