Przeglądy gazowe Katowice

Przeglądy gazowe, a inaczej mówiąc przeglądy szczelności instalacji gazowej są bardzo ważnym elementem naszego bezpieczeństwa w odniesieniu do sfery życia zawodowego oraz prywatnego. Zarówno właściciele domów, mieszkań czy zakładów pracy wykorzystujących gaz ziemny do wyprodukowania ciepła systemowego w postaci ciepłej wody czy ciepła do ogrzewania danej powierzchni zmuszeni są zadbać o sprawność urządzeń, odbiorników oraz infrastruktury przesyłowej.

Odtwórz wideo

1. Wymagania prawne

Obowiązek przeprowadzenia przeglądu instalacji gazowej, co najmniej jeden raz w roku nakłada na lokatorów, właścicieli nieruchomości obowiązujący stan prawny.  I tak oto Minister Budownictwa w ustawie z dnia 07 07.1994 r.- PB – opublikowana w ISAP w art. 62. Podczas przeglądu szczelności instalacji gazowej należy dokonać sprawdzenia następujących elementów instalacji tj.:

 • części instalacji na poziomie piwnic,
 • pionów i poziomów gazowych,
 • dostępu do zaworów i kurków,
 • przejść przewodów przez zewnętrzne ściany budynków,
 • szczelności połączeń gwintowanych i kurków,
 • stężenia gazu we wnękach na gazomierze,
 • szczelności połączeń i stanu gazomierza itp.

Powyżej przytoczony akt prawny informuje nas, iż obiekty budowlane w czasie użytkowania poddawane są kontroli okresowej zleconej przez właściciela czy zarządcę budynku. Kontrola ta niezależnie czy jest przeprowadzana w Bytomiu, Katowicach czy miastach ościennych musi odbywać się w określonych cyklach czasu. I tak oto co najmniej raz w roku należy dokonać sprawdzenia instalacji gazowej oraz przewodów kominowych:

 • dymowych, 
 • spalinowych, 
 • wentylacyjnych.

Warto również pamiętać, iż instalację gazową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów (rur) za kurkiem głównym, które zostały poprowadzone na zewnątrz budynku lub w jego wewnętrznej części. Zakończeniem instalacji jest różnego rodzaju armatura grzewcza, urządzenia do pomiaru zużycia gazu i urządzenia gazowe.

Odtwórz wideo

2.GMI GT – 40 z sensorami na CH4 – metan i CO – tlenek węgla.

Pomiary szczelności instalacji gazowej w Bytomiu, Katowicach i miastach ościennych wykonujemy z wykorzystaniem GMI GT – 40 z sensorami na CH4 – metan i CO – tlenek węgla.
Zakres pomiarowy dla substancji jaką jest tlenek węgla posiadający następujący wzór chemiczny – CO wynosi:

 • od 0 do 2000 ppm.

Zakres pomiarowy w zakresie substancji jaką jest metan, posiadający wzór chemiczny – CH4 odbywa się w trzech spersonalizowanych przedziałach tj.:

 • zakres od 0 do 10 000 ppm CH4,
 • zakres od 0 do 100% DGW CH4,
 • zakres od 0% do 100 % OBJ CH4.

Ponadto GMI-GT-40 to urządzenie, które pracuje jako:

 • detektor,
 • eksplozymetr,
 • metanomierz.

Dodatkowo posiada funkcję automatycznego przełączania się pomiędzy zakresami ppm – DGW% – OBJ%.

Przegląd szczelności instalacji gazowej wykonujemy tym samym, profesjonalnym sprzętem co Pogotowie Gazowe na Śląsku.

Skala działania GMI GT

3.Gaz ziemny

Gaz ziemny jest charakterystyczną substancją wieloskładnikową o zmiennym składzie. Jest to bardzo złożona gazowa mieszanina węglowodorów składająca się głównie z metanu – CH4  – powyżej 90 %. Gaz ziemny  zawiera także etan i  propan. W  znacznie mniejszych stężeniach gaz ziemny zawiera wyższe węglowodory z grupy od C5 do C8 ; < 0,1 % obj. Zawiera również pewne gazy niepalne tj.: 

 • azot,
 • ditlenek węgla,
 • ewentualnie hel,
 • benzenu śladowa ilość w przedziale -maksymalnie 0,0012% obj.

Czasami gaz ziemny może zawierać inne zanieczyszczenia w śladowych ilościach tj.:

 • rtęć, 
 • siarkowodór. 

Gaz ziemny posiada następujący numer CAS 8006-14-2 oraz numer WE 232-343-9.

Dodatkowo został określony jako gaz skrajnie łatwopalny, Flam. Gas 1 H220, który wraz z powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe.
Sam gaz nie jest wybuchowy. Wybuchowe mogą być jego mieszaniny z powietrzem.
Ponadto w odpowiednich stężeniach działa dusząco na ludzi poprzez wypieranie życiodajnego tlenu z powietrza.

Warto również pamiętać, iż gaz ziemny to gaz bezbarwny. Uzdatniony gaz nie ma zapachu. Do celów komunalnych jest sztucznie nawaniany z wykorzystaniem substancji THT – Tetrahydrotiofen – lepka, oleista ciecz o specyficznym zapachu.

4.GMI GT – 40 w akcji

Tylko aktualne świadectwo wzorcowania / zaświadczenie kalibracyjne poświadcza prawidłowe
 właściwości przyrządu pomiarowego. Pamiętajmy, iż pomiary wykonane niesprawnym miernikiem mogą przyczynić się do błędnej oceny skuteczności ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz problemów ze skorzystania z polisy ubezpieczeniowej.