Usługi BHP PUZIO
w Katowicach i Bytomiu

1.Wykonywanie zadań Bytom, Katowice:

Świadczone przez nas usługi zostały podzielone na poszczególne obszary w celu stworzenia łatwiejszej i przyjaznej nawigacji w zakresie poruszania się po naszej stronie. Z uwagi na posiadane kompetencje oraz doświadczenie poparte praktyką w zakładach przemysłowych
i innych instytucjach w ramach umowy cywilno-prawnej istnieje możliwość wsparcia poszczególny obszarów Państwa instytucji
w wykonywaniu zadań na terenie Bytomia i Katowic:
– Inspektora ppoż.,
– Służby BHP,
– Inspektora OC-Obrony Cywilnej,
– Koordynatora ds. SEVESO ZDR/ZZR,
– Kierownika Budowy.
Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu we wspólnie uzgodnionym terminie.

Prewencja ppoż.

2. Nasze usługi - szkolenia bhp i ppoż. Bytom, Katowice

W naszej ofercie pragniemy również zaproponować Państwu szereg obowiązkowych szkoleń wynikających z Kodeksu Pracy, a związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach umowy o prace dla firm z Bytomia i Katowic tj.: 
– szkolenia wstępne bhp i ppoż.
– szkolenia okresowe z BHP
– szkolenia przeciwpożarowe
– szkolenia z pierwszej pomocy
oraz szereg szkoleń zawodowych przy wsparciu współpracującego z nami podmiotu zewnętrznego, których posiadanie jest niezbędne do prawidłowej organizacji pracy związanej z obsługą i konserwacją UTB – urządzeń transportu bliskiego oraz uprawnień w zakresie dozoru i eksploatacji dla poszczególnych grup  tj.: szkolenia zawodowe UDT, TDT, G1, G2, G3 itp.

2a.SZKOLENIA BHP WSTĘPNE I OKRESOWE W ODNIESIENIU
DO SARS-COV-2 / COVID-19

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, termin szkolenia  wydłuża się do 180 dni w związku z podpisaniem przez PAD w dniu 24.07.2023 ustawy (licząc od 01.07.2023) od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Środki Ochrony Indywidualnej

3.Przeglądy i pomiary w Bytomiu i Katowicach:

Ważnym elementem bezpieczeństwa technicznego danego mienia firmowego czy prywatnego jest polisa ubezpieczeniowa, która zabezpiecza majątek w postaci budynków wraz z mieniem ruchomym i stałym wniesionym do tego majątku.  Jednakże bardzo często dochodzi do sytuacji, w których właściciele, zarządcy, użytkownicy obiektu na których ciąży obowiązek zawarcia polisy ubezpieczeniowej zapominają o kilku podstawowych sprawach związanych  z tzw. „prawidłowym funkcjonowaniem polisy” opartym na OWU – ogólnych warunkach ubezpieczenia, które w sposób precyzyjny określają obowiązki osoby / podmiotu ubezpieczonego.

Termowizja - przeglądy i pomiary

W związku z tym BHP PUZIO w swej ofercie udostępniło szereg rozwiązań w postaci specjalistycznych przeglądów na terenie Bytomia
i Katowic tj.: 
– przeglądy gazowe
– przeglądy kominiarskie
– przeglądy budowlane
– przeglądy elektryczne,
– przeglądy kamerą termowizyjną
– przeglądy sprzętu ppoż.
– pomiary-oświetlenia na stanowiskach pracy
– pomiary awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
badanie termowizyjne paneli fotowoltaicznych,

termowizja z drona Katowice obejmująca badanie termowizyjne dronem budynków, infrastruktury dachowej, wiatraków, linii wysokiego napięcia itp.,
inspekcja paneli fotowoltaicznych dronem zamontowanych na dachach budynków, wiatach, podłożu, inspekcja farm fotowoltaicznych,

– termowizja z drona na terenie Gliwic,

– termowizja z drona na terenie miasta Tychy i KSSE,

termowizja z drona na terenie miasta Bytom.

których wykonanie oraz spełnienie rekomendacji w nich zawartych spowoduje, iż twoje ubezpieczenie, twoja polisa będą stanowić realne zabezpieczenie dla twojego majątku oraz mienia wniesionego do niego. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu we wspólnie uzgodnionym terminie.

4.Opracowanie dokumentacji:

Prowadzenie działalności gospodarczej w różnych obszarach i formach niezależnie od jej specyfiki i miejsca nakłada na Pracodawcę, Prowadzącego Zakład, Właściciela, Zarządcę, Użytkownika obiektu szereg obowiązków w zakresie opracowania stosownej dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania danej organizacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązków wynikających z prawidłowej organizacji zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej czy zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W naszej ofercie pragniemy wspierać Państwa firmy z Bytomia, Katowic, i miast sąsiednich poprzez nawiązanie współpracy w zakresie opracowania następującej dokumentacji tj.:
instrukcje przeciwpożarowe,
dokumentacja SEVESO ZDR/ZZR,
– operaty przeciwpożarowe,
dokument zabezpieczenia przed wybuchem,
ocena zagrożenia wybuchem,
ekspertyzy przeciwpożarowe,
– dokumentacja bhp tj. instrukcje, protokoły powypadkowe, oceny ryzyka zawodowego i inne,

5.Dodatkowe usługi ppoż.:

6. Ryzyka związane z nieprzestrzeganiem przepisów bhp

– ryzyko wynikające z Kodeksu Pracy będącej ustawą zasadniczą dla Pracodawcy i Pracownika.
– ryzyko mandatu podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy 2000 – 5000 zł.
– ryzyko skierowania sprawy do sądu przez Państwową Inspekcję Pracy w celu nałożenia grzywny do 30 000 zł.
– utrata wizerunku przez spółkę połączona z negatywnym marketingiem szeptanym i online (mapy google, gowork,
LinkedIn itp.)
– odpowiedzialność wynikająca z kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego za naruszenia praw pracowniczych, czy za brak organizacji pracy zgodnie z wymaganiami bhp np. Art. 220 § 1. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
– potencjalny zakaz wykonywania funkcji w spółkach prawa handlowego z uwagi na wyrok skazujący w postępowaniu karnym za przestępstwa przeciwko prawom pracowniczym.

7. Umowy handlowe – dodatkowe informacje

BHP PUZIO przy zawieraniu nowych umów handlowych promuje poniży zapis tj.: „Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z tą umową będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach zgodnie z Regulaminem tego Sądu obowiązującym w dacie wniesienia pozwu”, z którego to na dziś dzień nie musieliśmy korzystać z uwagi na dobre, zawodowe relacje z naszymi partnerami handlowymi. 

8. Nasze zabezpieczenia przy współpracy z tobą:

1.W codziennej pracy wykorzystujemy tylko aktualne wersje pakietu Microsoft 365 Business Premium.

2.Nasz adres email biuro@bhppuzio.pl został uruchomiony z wykorzystaniem usługi Exchange Online zawierającej zaawansowane funkcje ochrony wszystkich przesyłanych informacji. Nasze skrzynki pocztowe na domenie bhppuzio.pl są chronione przez filtry antyspamowe.
Filrty te wykrywają złośliwe oprogramowanie w czasie rzeczywistym.

3.Dodatkowo zainwestowaliśmy w Exchange Online Protection, który zapewnia naszej organizacji dodatkową ochronę przed spamem i złośliwym oprogramowaniem. Dodatkowo Exchange Online Protection pozwala na zachowanie dostępu do poczty e-mail w sytuacjach awaryjnych i po ich ewentualnym opanowaniu przez złośliwe oprogramowanie.

4.Każdy z naszych komputerów pracuje na platformie Windows 11 PRO, którą to poddajemy cyklicznej aktualizacji.

5.Każdy z naszych komputerów został dodatkowo zabezpieczony za pomocą ESET Smart Security Premium. To zabezpieczenie dedykowane dla najbardziej wymagających użytkowników. Zapewnia kompletną ochronę komputera. Jego niezawodne wykrywanie zagrożeń z szybkim działaniem i utrzymaniem niezmienionej wydajności chronionego komputera jest nieocenione.

6.Każda nasza wiadomość elektroniczna z adresu biuro@bhppuzio.pl jest zabezpieczona przez certyfikat Certum S/MIME Organization, dzięki któremu jesteśmy w stanie:
– potwierdzić tożsamość naszej organizacji gdyż zakupiony przez nas certyfikat zawiera dane takie jak: nazwa firmy, adres e-mail, dzięki czemu potwierdzona zostaje autentyczność organizacji;
– chroni zawartość e-maila gdyż podpis cyfrowy w certyfikacie zabezpiecza wiadomość przed zmianą jej unikatowych treści podczas przesyłania do Ciebie jako odbiorcy;
– szyfrować komunikaty – szyfruje treści naszego e-maila, co skutecznie chroni je przed nieuprawnionym dostępem i odczytem danych;
– podpisywać cyfrowo co umożliwia odbiorcom weryfikację źródła informacji i sprawdzenie certyfikatu w dowolnym momencie i w dowolnym miejscu na świecie;
– informować naszych odbiorców gdyż nasze maile podpisane certyfikatem są wyróżnione ikoną kotyliona w skrzynce odbiorczej, klikając w kotylion możesz sprawdzić szczegóły certyfikatu,
– współpracować w zakresie korespondencji z różnymi klientami poczty tj. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Apple Mail itp.

Ważnym elementem każdej działalności jest współpraca z partnerami, których usługi są godne polecenia. Podczas naszej dotychczasowej działalności zawodowej napotkaliśmy kilka podmiotów, których jakość oraz zakres świadczonych usług są w naszej ocenie godne polecenia.

Dlatego zapraszamy do kontaktu w poszczególnych, poniższych obszarach na terenie Bytomia, Katowic i innych lokalizacji tj.:

Zapraszamy do kontaktu😊