Przeglądy budowlane Katowice

Zapewniamy kompleksowe usługi przeglądów budowlanych dla klientów indywidualnych i firm. Nasza firma składa się z doświadczonych specjalistów, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie budownictwa. Nasze usługi obejmują:

1.Przeglądy techniczne budynków mieszkalnych i użytkowych:

– badanie stanu konstrukcji budynku
– badanie stanu elewacji, dachu i instalacji wodno-kanalizacyjnych
– badanie stanu instalacji elektrycznych i gazowych
– określanie stanu technicznego budynku i koniecznych napraw

2.Przeglądy obiektów przemysłowych i magazynów:

– badanie stanu konstrukcji budynków przemysłowych i magazynów
– badanie stanu elewacji, dachu i instalacji wodno-kanalizacyjnych
– badanie stanu instalacji elektrycznych i gazowych
– określanie stanu technicznego budynku i koniecznych napraw

3.Przeglądy pozostałych budynków użyteczności publicznej:

– badanie stanu konstrukcji budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale, biura, itp.
– badanie stanu elewacji, dachu i instalacji wodno-kanalizacyjnych
– badanie stanu instalacji elektrycznych i gazowych
– określanie stanu technicznego budynku i koniecznych napraw

Nasza firma zapewnia kompleksową analizę i raport z każdego przeglądu, który pomaga właścicielom budynków w utrzymaniu ich w dobrym stanie technicznym i zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników. Nasze usługi są szybkie, skuteczne i przystępne cenowo. Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług przeglądów budowlanych, skontaktuj się z nami, a nasz zespół specjalistów odpowie na Twoje pytania i pomoże w ustaleniu terminu przeglądu.

4.Przeglądy budowlane dzielimy na:

– kontrole okresowe wykonywane co najmniej raz w roku,
– kontrole okresowe wykonywane co najmniej raz na pięć lat,
– kontrole okresowe wykonywane co najmniej dwa razy w roku dla określonych obiektów wielkopowierzchniowych.

5.Ponadto, Prawo budowlane przewiduje:

– kontrole bezpiecznego użytkowania obiektu,
– kontrole stanu technicznego kotłów,
– kontrole urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji wykonywanych co najmniej raz na 5 lat,
– jednorazową kontrolę instalacji grzewczej z kotłem.

6.Kontrole okresowe wykonywane raz w roku

Co najmniej raz w roku właściciel lub zarządca zobowiązany jest przeprowadzać okresową kontrolę stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, a także instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska oraz instalacji gazowych i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).

Odstęp pomiędzy przeglądem wykonywanym w bieżącym roku, a kontrolą wykonaną w roku poprzednim nie musi wynosić 365 dni, tzn., że przegląd wykonany na przykład w lipcu danego roku w roku przyszłym może być wykonany w grudniu (istotne aby zawsze wykonać kontrolę w danym roku kalendarzowym).

7.Kontrole okresowe wykonywane raz na 5 lat w Bytomiu, Katowicach czy miastach ościennych 

Co najmniej raz na 5 lat należy przeprowadzać kontrolę obiektu budowlanego, polegającą na sprawdzeniu jego stanu technicznego oraz i przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia. Kontrola taka winna obejmować również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Uzupełnieniem do przytoczonych przepisów prawa budowlanego jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych.

Zgodnie z par. 6 przepisów, zakresem okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego, należy objąć również sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku, o których mowa w par. 5, oraz wszystkie pozostałe elementy budynku, a także estetykę budynku i jego otoczenia. Z kolei zgodnie z par. 5 Rozporządzenia, okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo budowlane, podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla:
– bezpieczeństwa osób,
– środowiska,
– konstrukcji budynku.

8.W toku kontroli, szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny:

– zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów,
– urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,
– elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,
– pokryć dachowych,
– instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
– urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
– elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku, przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

9.Przegląd stanu technicznego co najmniej dwa razy do roku należy dokonywać w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada każdego roku w odniesieniu do dwóch rodzajów obiektów:

-budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000,00 m² (bez względu na powierzchnię dachu).
-innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000,00 m².

Kontrola obejmuje swoim zakresem zakres przeglądu rocznego, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. Osoba dokonująca tzw. „kontroli półrocznej” zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie właściwy organ nadzoru budowlanego o fakcie jej przeprowadzenia (art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Budowlane).

10. Zbieg terminów okresowych kontroli

Z uwagi na fakt, że zakres kontroli półrocznej jest tożsamy z zakresem kontroli rocznej, przeprowadzanie na obiekcie wielkopowierzchniowym kontroli półrocznych (w ustawowo wyznaczonych terminach) wypełnia obowiązek dokonania przeglądu rocznego – nie wymaga zatem realizacji dodatkowej kontroli rocznej. 

Z kolei w przypadku realizacji na obiekcie budowlanym w danym roku przeglądu 5-letniego z uwagi na przypadający termin takiej kontroli (zakres kontroli pięcioletniej nie jest odrębny od zakresu kontroli rocznej czy półrocznej), właściciel lub zarządca obiektu zwolniony jest z obowiązku wykonania kontroli rocznej. W przypadku obiektów wielkopowierzchniowych wykonanie, w jednym z dwóch ustawowych terminów, przeglądu
5-letniego, zwalnia z obowiązku wykonania w tym okresie przeglądu półrocznego. Należy jednakże pamiętać, że wykonanie przeglądu 5-letniego,
np. w terminie do 31 maja danego roku, nie zwalnia z obowiązku wykonania drugiego przeglądu w terminie do 30 listopada.

11.Dane niezbędne do prawidłowego opracowania oferty:

– kubatura budynku
– powierzchnia zabudowy,
– powierzchnia użytkowa,
– wysokość budynku od poziomu terenu,
– ilość kondygnacji,
– dokumentacja obiektu 
– książka obiektu budowlanego z ostatnim przeglądem
– technologia wykonania obiektu,
– rodzaj ścian nośnych,
– rodzaj stropów,
– konstrukcja dachu,
– pokrycie dachu,
– instalacja elektryczna,
– instalacja odgromowa,
– instalacja gazowa,
– instalacja CO skąd zasilana,
– instalacja wentylacji, klimatyzacji,
– instalacje służące ochronie środowiska, osadniki, neutralizatory, szambo,
– hydranty wewnętrzne,
– dźwigi towarowe, osobowe.