Przeglądy budowlane Katowice

Zapewniamy kompleksowe usługi przeglądów budowlanych dla klientów indywidualnych i firm. Nasza firma składa się z doświadczonych specjalistów, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie budownictwa. Nasze usługi obejmują:

1. Przeglądy techniczne budynków użytkowych i mieszkalnych

– ocena stanu konstrukcji budynku
– ocena stanu elewacji, dachu oraz systemów wodnych i kanalizacyjnych
– przeprowadzenie badań dotyczących stanu instalacji elektrycznych i gazowych
– ocena kondycji technicznej budynku oraz wymaganych napraw

2. Przeglądy magazynów i obiektów przemysłowych

– badanie stanu konstrukcji budynków przemysłowych i magazynów
– badanie stanu elewacji, dachu i instalacji wodno-kanalizacyjnych
– badanie stanu instalacji elektrycznych i gazowych
– określanie stanu technicznego budynku i koniecznych napraw

3. Przeglądy budynków użyteczności publicznej

– badanie stanu konstrukcji budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale, biura, itp.
– badanie stanu elewacji, dachu i instalacji wodno-kanalizacyjnych
– badanie stanu instalacji elektrycznych i gazowych
– określanie stanu technicznego budynku i koniecznych napraw

BHP Puzio zapewnia kompleksową analizę i raport z każdego przeglądu, który pomaga właścicielom budynków w utrzymaniu ich w dobrym stanie technicznym i zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników. Nasze usługi są szybkie, skuteczne i przystępne cenowo. Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług przeglądów budowlanych, skontaktuj się z nami, a nasz zespół specjalistów odpowie na Twoje pytania i pomoże w ustaleniu terminu przeglądu.

4. Podział przeglądów budowlanych

Przeglądy budowlane dzielimy na:
– kontrole okresowe wykonywane co najmniej raz w roku,
– kontrole okresowe wykonywane co najmniej raz na pięć lat,
– kontrole okresowe wykonywane co najmniej dwa razy w roku dla określonych obiektów wielkopowierzchniowych.

5. Prawo budowlane

Prawo budowlane przewiduje:
– kontrole bezpiecznego użytkowania obiektu,
– kontrole stanu technicznego kotłów,
– kontrole urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji wykonywanych co najmniej raz na 5 lat,
– jednorazową kontrolę instalacji grzewczej z kotłem.

6. Kontrole okresowe

Właściciele lub zarządcy obiektów są zobowiązani do regularnego przeprowadzania różnych rodzajów kontroli w celu zapewnienia bezpieczeństwa i sprawności technicznej budynków. Częstotliwość tych kontroli może różnić się w zależności od rodzaju obiektu i przepisów lokalnych.

7.Przeglądy okresowe budynku wykonywane raz w roku

Przynajmniej raz w roku, właściciel lub zarządca obiektu ma obowiązek przeprowadzenia regularnej kontroli stanu technicznego elementów budynków, struktur i instalacji, które są podatne na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz działanie szkodliwych czynników występujących podczas eksploatacji obiektu. Dodatkowo, kontrola obejmuje również systemy ochrony środowiska, instalacje gazowe oraz przewody kominowe, w tym przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne.

Odstęp pomiędzy przeglądem wykonywanym w bieżącym roku, a kontrolą wykonaną w roku poprzednim nie musi wynosić 365 dni, tzn., że przegląd wykonany na przykład w lipcu danego roku w roku przyszłym może być wykonany w grudniu (istotne aby zawsze wykonać kontrolę w danym roku kalendarzowym).

8.Przeglądy okresowe budynku wykonywane raz na pięć lat

Co najmniej raz na pięć lat konieczne jest przeprowadzenie kontroli obiektu budowlanego, mającej na celu ocenę jego stanu technicznego, przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia. W ramach kontroli należy również przeprowadzić badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, oceniając stan połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem, oporność izolacji przewodów oraz uziemienia instalacji i urządzeń. Wymogi dotyczące tych kontroli są uzupełniane przez przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, określające warunki techniczne.

Zgodnie z par. 6 przepisów, zakresem okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego, należy objąć również sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku, o których mowa w par. 5, oraz wszystkie pozostałe elementy budynku, a także estetykę budynku i jego otoczenia.

Z kolei zgodnie z par. 5 Rozporządzenia, okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo budowlane, podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla:
– bezpieczeństwa osób,
– środowiska,
– konstrukcji budynku.

9. Szczegółowy stan techniczny

W toku kontroli, szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny:
– zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów,
– urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,
– elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,
– pokryć dachowych,
– instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
– urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
– elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku, przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

Termowizja
Termowizja

10. Przegląd stanu technicznego dwa razy do roku

Przegląd stanu technicznego co najmniej dwa razy do roku należy dokonywać w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada każdego roku
w odniesieniu do dwóch rodzajów obiektów:
-budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000,00 m² (bez względu na powierzchnię dachu).
-innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000,00 m².

Kontrola obejmuje swoim zakresem zakres przeglądu rocznego, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. Osoba dokonująca tzw. „kontroli półrocznej” zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie właściwy organ nadzoru budowlanego o fakcie jej przeprowadzenia (art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Budowlane).

11. Zbieg terminów okresowych kontroli

Ze względu na równoważny zakres, kontrole półroczne na dużych obiektach spełniają wymóg przeglądu rocznego, nie wymagając dodatkowej kontroli w ciągu roku. W przypadku przeglądu pięcioletniego na budynku w danym roku, który ma takie same wymagania co kontrole roczne i półroczne, właściciel lub zarządca jest zwolniony z obowiązku przeprowadzenia kontroli rocznej. Na dużych obiektach, wykonanie przeglądu pięcioletniego w jednym z dwóch określonych terminów zwalnia z konieczności przeglądu półrocznego w tym okresie. Warto jednak pamiętać, że wykonanie przeglądu pięcioletniego, na przykład do 31 maja, nie zwalnia z obowiązku wykonania drugiego przeglądu do 30 listopada.

12. Dane niezbędne do prawidłowego opracowania oferty

– kubatura budynku
– powierzchnia zabudowy,
– powierzchnia użytkowa,
– wysokość budynku od poziomu terenu,
– ilość kondygnacji,
– dokumentacja obiektu
– książka obiektu budowlanego z ostatnim przeglądem
– technologia wykonania obiektu,
– rodzaj ścian nośnych,
– rodzaj stropów,
– konstrukcja dachu,
– pokrycie dachu,
– instalacja elektryczna,
– instalacja odgromowa,
– instalacja gazowa,
– instalacja CO skąd zasilana,
– instalacja wentylacji, klimatyzacji,
– instalacje służące ochronie środowiska, osadniki, neutralizatory, szambo,
– hydranty wewnętrzne,
– dźwigi towarowe, osobowe.

13.Przeglądy budowlane z BHP Puzio

Wykonywane przez nas regularne przeglądy okresowe budynków zapewniają systematyczną ocenę stanu technicznego, umożliwiając wczesne wykrycie ewentualnych usterek lub problemów. Dzięki temu możemy podjąć odpowiednie działania naprawcze lub konserwacyjne, minimalizując ryzyko poważniejszych komplikacji w przyszłości.

Kluczowym elementem naszych usług są protokoły z kontroli, które stanowią szczegółowe dokumenty zawierające informacje o stanie technicznym badanego budynku. Nasze protokoły są starannie opracowane i uwzględniają wszystkie istotne aspekty dotyczące bezpieczeństwa i funkcjonalności budynku. Dzięki nim, nasi klienci otrzymują kompleksowe raporty, które dostarczają precyzyjnych informacji dotyczących kondycji budynku oraz sugerują ewentualne działania naprawcze lub ulepszenia, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności obiektu.

Nasza firma BHP Puzio oferuje kompleksowe usługi związane z przeglądem stanu technicznego i przydatności budynków, a zespół naszych doświadczonych specjalistów przeprowadza dokładne kontrole, mające na celu ocenę stanu technicznego budynków oraz sprawdzenie ich przydatności. Dzięki naszym usługom będziesz miał pewność, że Twój budynek jest bezpieczny, funkcjonalny i spełnia wszystkie wymogi techniczne.