Inspektor przeciwpożarowy Katowice

Inspektor ppoż. w Twojej organizacji w Bytomiu czy Katowicach to bardzo ważna funkcja, która powinna zostać powierzona osobie lub instytucji posiadającej odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe. Ważnym elementem przy obsadzie tego oto stanowiska jest weryfikacja uprawnień oraz doświadczenia zawodowego osoby lub podmiotu, któremu powierzymy określone zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Należy pamiętać iż inspektor ppoż. ma wspierać pracodawcę, właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu w organizacji ochrony przeciwpożarowej poprzez spełnianie szeregu wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej tj. przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, dbaniu o odpowiednie wyposażenie budynku, obiektu lub terenu w sprzęt przeciwpożarowy, zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń
i sprzętu przeciwpożarowego takiego jak gaśnice hydranty czy awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.

Dodatkowo inspektor ppoż. zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji w danym obiekcie, ze szczególnym uwzględnieniem drożności pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych. Do jego zadań należy również organizacja ćwiczeń z praktycznej ewakuacji w miejscu i czasie wyznaczonym wspólnie z miejscową Komendą Straży Pożarnej, zapoznawać pracowników z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, w tym z przepisami dotyczącymi instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jeżeli takowa istnieje na terenie danego zakładu pracy lub obiektu.

Przeglądy ppoż.

Ważne by takie szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej odbywały się w sposób cykliczny lub po istotnych zmianach, które mają wpływ na organizację warunków ochrony przeciwpożarowej u danego pracodawcy, właściciela obiektu itp. Jedną z usług jakie świadczy BHP BYTOM PUZIO jest wykonywanie obowiązków inspektora ppoż. w twoim zakładzie pracy. W naszych zasobach posiadamy odpowiednie osoby funkcyjne z prawie 17 letnim doświadczeniem w ochronie przeciwpożarowej, co pozwala nam na efektywne wykonywanie powierzonych zadań.

Dodatkowo jako zakładowy inspektor ppoż. w ramach odrębnego zlecenia lub stałej ryczałtowej umowy rozliczonej co miesiąc wykonujemy szereg przeglądów związanych z ochroną przeciwpożarową niezbędnych do prawidłowego organizowania bezpieczeństwa pożarowego w twoim obiekcie. Ponadto współpracujemy w zakresie reprezentowania pracodawcy podczas kontroli z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej lub Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Szkolenia ppoż.

Dodatkowo jednym zadaniem jakie wykonuje zakładowy inspektor ppoż. Bytom, Katowice jest współpraca z firmami ubezpieczeniowymi w celu odpowiedniego zabezpieczenia danego pracodawcy i jego majątku w formie polisy ubezpieczeniowej. W związku z powyższym szereg podejmowanych przez nas prac oraz działań będących następstwem szczegółowych analiz wykonywanych, u klienta prowadzi do zminimalizowania ryzyka pożarowego, a co za tym idzie do uzyskania atrakcyjnej polisy ubezpieczeniowej, której zadaniem jest ochrona majątku zgromadzonego przez pracodawcę czy też właściciela obiektu. Proces ten jest procesem stałym, który wymaga ciągłego doskonalenia, analizy oraz wskazywania ewentualnych potencjałów do doskonalenia, które następnie należy wykonać w ramach posiadanych środków finansowych.

Biorąc pod uwagę, iż rynek ubezpieczeniowy ewoluuje w sposób ciągły co wiąże się ze wzrostem wymagań stawianych przez poszczególne firmy ubezpieczeniowe przy zawieraniu umowy związanej z odpowiedzialnością za ryzyka pożarowe tego typu działania profilaktyczne zwany również działaniami prewencyjnymi znajdują szerokie uzasadnienie niezależnie od branży w jakiej przyszło nam funkcjonować. Należy również pamiętać, iż szereg zmian związany z ochroną przeciwpożarową jakie po wstępnym audycie zostaną zdiagnozowane należy podzielić na tak zwane dwa obszary.
Pierwszy obszar to działania, które możemy wykonać w krótkiej perspektywie czasowej takie jak np. doposażenie w brakujący podręczny sprzęt gaśniczy czy oznakowania związane z ochroną przeciwpożarową.

Drugi obszar to działania, które będą wykonywane w dłuższej perspektywie czasowej, a które to związane są z opracowaniem specjalistycznej dokumentacji projektowej lub budowlanej wymagający odpowiednich konsultacji i uzgodnień w tym uzgodnień z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Szkolenia ppoż.

Po tego typu uzgodnieniach wymienionych powyżej będzie dopiero można przystąpić do wyceny danego zadania w odniesieniu do jego części materialnej, a następnie wyłonić spośród podmiotów prywatnych wykonawcę posiadającego odpowiednie zasoby ludzkie, sprzętowe w tym kwalifikacje z uwzględnieniem odpowiedniego PKD działalności, który na przykład zaprojektuje i wykona dla nas SSP- system sygnalizacji pożarowej w celu poprawy bezpieczeństwa w naszym zakładzie pracy. Na każdym etapie powyższych czynności inspektor ppoż. wspiera pracodawcę czy właściciela obiektu w podejmowaniu szeregu istotnych działań i decyzji zmierzających do osiągnięcia założonego celu.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz analizując szeroki zakres bezpieczeństwa, w tym w odniesieniu do ryzyka definiowanego przez zakłady ubezpieczeniowe w naszej ocenie inspektor ppoż. w danym zakładzie pracy jest nieodzownym elementem systemu zarządzania bezpieczeństwem technicznym w Twojej organizacji. Zapraszamy wszystkich z Bytomia i Katowic oraz miast sąsiednich do kontaktu oraz do zadawania pytań za pośrednictwem danych znajdujących się zakładce kontakt.