Szkolenia zawodowe Bytom, Katowice

Jednym z podstawowych obowiązków nałożonych na pracodawcę jest organizacja pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szerokie spektrum powyższego zapisu, wraz innymi obowiązkami zostały zawarte w Kodeksie Pracy oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy zasadniczej, jaką dla pracodawców i pracowników jest Kodeks Pracy.

Rolą pracodawcy w Bytomiu czy Katowicach jest, aby w teorii i praktyce znać i stosować zapisy aktów normatywnych niezbędnych do prawidłowego i przede wszystkim bezpiecznego funkcjonowania organizacji. Tematyka opisująca szkolenia zawodowe dla pracowników jest tak szeroka, iż postaramy się ją przybliżyć na przykładzie tzw. UTB – urządzeń transportu bliskiego podległych pod UDT – urząd dozoru technicznego oraz szkoleń zawodowych –  uprawnienia SEP   z grupy G1, G2 oraz G3.

Szkolenia zawodowe

W myśl obowiązującego stanu prawnego wszyscy pracownicy, którzy w ramach wykonywania obowiązków służbowych użytkują w swej codziennej pracy takie urządzenia jak np. suwnica muszą odbyć szkolenia UDT na suwnice w zakresie obsługi lub konserwacji. Dodatkowo w zależności od obsługiwanych urządzeń należy zdobyć uprawnienia  odbywając stosowne kursy na wózek widłowy lub  podesty wolnobieżne, żurawie, dźwigi, wózki jezdne itp. musza odbyć odpowiednie szkolenie.

Organizację takiego szkolenia w Bytomiu czy Katowicach należy powierzyć ośrodkowi szkolenia lub przedsiębiorcy legitymującemu się odpowiednim numerem PKD przy prowadzonej działalności, wykwalifikowaną kadrą wraz z zapleczem szkoleniowym oraz dokumentami zatwierdzonymi przez stosowne instytucje. Szkolenie w zakresie obsługi kończy się egzaminem, przeprowadzonym w tym konkretnym przypadku przez komisję powołaną z UDT – urzędu dozoru technicznego właściwego rejonowo dla miejsca organizacji szkolenia.

Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego wraz z wydanymi dokumentami stanowi podstawę do wykonywania pracy z wykorzystaniem urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Zdobyte uprawnienia wiążą się ponadto z odpowiedzialnością za użytkowane mienie, za ewentualnie powstałe szkody materialne i niematerialne oraz za ewentualne szkody wyrządzone współpracownikom. Posiadanie uprawnień rozpoczyna drogę do samodoskonalenia się w technicznej obsłudze danego urządzenia w danym miejscu i czasie. 

Zasady BHP

Adekwatnie do procesu kształcenia i uzyskania uprawnień w zakresie obsługi UTB przebiega proces szkoleń zawodowych – kształcenia i uzyskania uprawnień w zakresie konserwacji UTB. Proces ten jednakże jest zdecydowanie bardziej złożony z uwagi na szerszy zakres materiału do opanowania, specyfikę procesu konserwacji danego urządzenia oraz zaawansowany poziom egzaminu. Dodatkowo czynności dotyczące konserwacji, a następnie dopuszczenia danego urządzenia do ponownej eksploatacji wiążą się z odpowiedzialnością za ewentualnie powstałe przeoczenia, zaniechania czy świadome uchybienia.

Pracodawco, pamiętaj, że od 30 maja 2019 r. skończyła się era bezterminowych uprawnień UDT w zakresie obsługi i eksploatacji. Obecnie wydawane uprawnienia przez UDT są uprawnieniami terminowymi, które należy w zależności od posiadanych kategorii uprawnień odnawiać w czasookresach wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych Dz.U. 2019 poz. 1008. Dotyczy to szkoleń UDT na wózki widłowe czy kursów na suwnice.

Ważnym elementem bezpieczeństwa uprawniającym pracowników do obsługi instalacji  i urządzeń są uprawnienia energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji – uprawnienia SEP  dla trzech grup – uwapnienia G1, G2, G3 tj.:  G1 – uprawnienia elektryczne, G2 – uprawnienia energetyczne, G3 – uprawnienia gazowe. Szkolenia SEP Bytom zapraszają do kontaktu. Proces zdobywania powyższych uprawnień podczas szkoleń zawodowych kończy się przed komisją powołaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich uprawnioną do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.

Z uwagi na aktualną sytuację, związaną z pandemią COVID -19 prosimy  o zgłaszanie zapytań w formie wiadomości email w zakresie pożądanych przez Państwa szkoleń niezbędnych do zdobycia lub utrzymania uprawnień. Dostępność danych usług w zakresie szkoleń zawodowych ulega bardzo dynamicznym zmianom, dlatego w naszej ocenie najlepszą formą kontaktu jest informacja za pośrednictwem wiadomości email.

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe Bytom, Katowice zapraszają do kontaktu.
Pracodawco, jeżeli nie masz pewności jakie uprawnienia powinni posiadać Twoi pracownicy, napisz do nas, a wspólnie postaramy się odpowiedzieć na twoje wątpliwości w zakresie uprawnień i niezbędnych szkoleń zawodowych. Dodatkowo informujemy, iż współpracujemy z innymi podmiotami, do których (jeżeli zajdzie taka potrzeba) skierujemy Państwa w celu przyśpieszenia procesu odnowienia lub pozyskania danych uprawnień. To na czym nam zależy to bezpieczeństwo Twoich pracowników oraz bezpieczeństwo ich pracodawcy.

Zapraszamy do kontaktu oraz do odwiedzenia naszego partnera handlowego tj.:

ZAKŁAD SZKOLENIA ZAWODOWEGO „ORION”
40-051 Katowice Ul.Kilińskiego 5/3
REGON 273600990 , NIP 634-193-21-27
tel/fax: +48 32 206-24-27
mobile: 601-422-008 , 601-42-88-39
e-mail: biuro@orionkatowice.pl
https://orionkatowice.pl/
Jak dojechać ?
Kliknij w poniższy link:
https://goo.gl/maps/UZ6d8YnnWBWdqyEcA