Szkolenia przeciwpożarowe – przywilej czy obowiązek pracownika?

Przeglądy ppoż.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym każdy nowo przyjęty pracownik – czyli osoba zatrudniona na umowę o pracę, musi przejść szkolenie wstępne z BHP, czyli bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie wstępne składa się z instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego.

W ramach instruktażu ogólnego osoba szkoląca zapoznaje nowego pracownika z podstawowymi zasadami ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.

Tematykę oczywiście zawsze dostosowujemy do obiektu, miejsca organizacji, w każdym zakładzie pracy w którym przeprowadzamy dane szkolenie.

Oczywiście należy pamiętać, iż każde szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej powinny odbywać się w ramach programu zatwierdzonego przez pracodawcę / kierownika danej jednostki organizacyjnej.

Dodatkowo należy nadmienić, iż szkolenie z przepisów ppoż. powinny wykonywać osoby, które posiadają odpowiedni zasób wiedzy w tym temacie oraz w naszej ocenie stosowne uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ustawie o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.

W ocenie BHP PUZIO celem szkoleń ppoż. w danym miejscu pracy jest wypełnienie obowiązków wynikających z w/w ustawy i zapoznanie pracowników z przepisami.

Szkolenia bhp

Szkolenia przeciwpożarowe – zasady

Jakie kwestie związane z ochroną przeciwpożarową warto poruszyć na szkoleniu? Z naszego doświadczenia wynika, iż wielu pracownikom brakuje praktycznych szkoleń czy przykładów postępowania w razie wystąpienia zagrożenia pożarowego.

Warto zwrócić uwagę na to by osoba prowadząca szkolenia ppoż. dla pracowników posiadała odpowiednie kwalifikacje.
W naszej ocenie warto podczas szkolenia wstępnego podstawowego oraz instruktażu skupić się na takich priorytetach jak:
– krótka charakterystyka obiektu w którym się znajdujemy z uwzględnieniem nomenklatury wynikającej z ochrony przeciwpożarowej;
– poznanie obowiązkowego sprzętu i akcesoriów ppoż.;
– rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego – gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych w danym obiekcie;
– omówienia budowy i zasady działania gaśnic proszkowych, śniegowych, które są najpopularniejszym sprzętem ppoż. spotykanym w wielu zakładach pracy;
– przeszkolenie z zakresu sposobu używania gaśnic proszkowych i śniegowych;
– zademonstrowaniu w teorii lub praktyce w zależności od otaczających nas warunków w jaki sposób w danym miejscu i czasie można użyć gaśnicy,

– poinformowanie pracowników w zakresie potencjalnych zagrożeń związanych z użytkowaniem podręcznego sprzętu gaśniczego np. gaśnica śniegowa z dwutlenkiem węgla, która posiada bardzo niską temperaturę środka gaśniczego względem temperatury naszego ciała;
– przeciwpożarowego wyłącznika prądu – jego zadania, zasady działania, czasu użycia, miejsca montażu itp.;
– miejsca zbiórki do ewakuacji oraz najważniejszych aspektów PSE-praktycznego sprawdzenia ewakuacji;
– zapobiegania powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru na poszczególnych stanowiskach pracy i w obiekcie;
– postępowania w zakresie bezpieczeństwa na wypadek pożaru;
– prewencji przeciwpożarowej;
– zasad poprawnego zgłaszania zagrożeń na numer alarmowy 112;
– przeglądów instalacji technicznych i obiektów budowlanych wpływających na ochronę przeciwpożarową w danym miejscu i czasie;
– odpowiedzialności wynikającej z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego itp.

Szkolenia ppoż.

Jakie rodzaje szkoleń z zakresu przepisów ppoż. można wyróżnić?

Szkolenia przeciwpożarowe możemy podzielić na:
– szkolenia wstępne przy przyjęciu do pracy w ramach instruktażu ogólnego,
– szkolenia przypominające w ramach szkoleń okresowych z BHP,
– szkolenia z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obowiązującej w danym zakładzie, obiekcie,
– szkolenia z aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (dotyczy ważnych zmian wpływających na dotychczasową ochronę przeciwpożarową),
– szkolenia z PSE – praktycznego sprawdzenia ewakuacji,
– szkolenia z warunków ochrony przeciwpożarowej w strefach zagrożenia wybuchem,
– szkolenia z warunków ochrony przeciwpożarowej w zakładach zaklasyfikowanych do zakładów zwiększonego ryzyka – ZZR oraz zakładów dużego ryzyka – ZDR wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Szkolenia ppoż.

Należy również pamiętać, iż wiedza zdobyta podczas szkoleń w zakładzie pracy bardzo często może przydać się każdemu z nas w życiu prywatnym, na przykład na temat odpowiedzialnego postępowania na wypadek powstania pożaru.

W BHP PUZIO szkolenia przeprowadzane są przez wykwalifikowanych oraz doświadczonych instruktorów z udokumentowanym, szerokim doświadczeniem w ochronie przeciwpożarowej od 2005 roku. Pomożemy pracownikom w twojej firmie w sposób teoretyczny i praktyczny
i przeprowadzimy odpowiednie szkolenie.

Zapraszamy do kontaktu 😊