Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej oraz nabycia praktycznej umiejętności zachowania się na wypadek pożaru. Zajęcia odbywają się w formie zajęć teoretycznych i praktycznego ćwiczenia z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego (np. użycia gaśnic) i polegają przede wszystkim na zapoznaniu uczestników z:

 • źródłami powstania pożarów i sposobów rozprzestrzeniania się pożarów
 • zagrożeniami ludzi i pracowników w przypadku pożaru
 • zasadami zapobiegania możliwości powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia
 •  czynnościami zabronionymi oraz zasadami postępowania z materiałami niebezpiecznymi pożarowo
 • zasadami zabezpieczania prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych
 • obowiązkami osób nadzorujących prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych
 • obowiązkami wykonawcy prac pożarowo niebezpiecznych
 • zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru, wybuchu lub awarii
 • organizacji i zasad prowadzenia ewakuacji
 • znakami bezpieczeństwa i znakami ewakuacji
 • zabezpieczeniami przeciwpożarowymi
 • rodzajami podręcznego sprzętu gaśniczego
 • zasadami użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.