Przeglądy sprzętu ppoż. Katowice, Bytom

Odtwórz film na temat Przeglądy ppoż.

Na Państwa zlecenie jesteśmy w stanie wykonać następujące przeglądy w Bytomiu i Katowicach:

– przeglądy i konserwacje gaśnic,
– przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
– przeglądy węży hydrantowych,
– przeglądy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ,
– przeglądy przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
– przeglądy drzwi przeciwpożarowych.

Częstotliwość poddawania urządzeń przeciwpożarowych przeglądom technicznym i czynnością konserwacyjnym reguluje §3 Rozporządzenia MSWiA dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Zgodnie z § 3:

1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych
i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez producentów. 

3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

4. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Uwagi dodatkowe dotyczące podręcznego sprzętu gaśniczego:

1.Należy stosować tylko i wyłącznie gaśnice posiadające aktualne świadectwo dopuszczenia wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Gaśnice należy użytkować i montować zgodnie z zaleceniami producenta przekazanymi podczas zakupu lub zakupu z montażem.
3.Gaśnice należy wycofać z eksploatacji z uwagi na stwierdzoną korozję, podczas uszkodzenia powłoki lakierniczej zbiornika, manometru, głowicy, zaworu, rączki (dźwignia dolna, dźwignia górna), spadku ciśnienia poniżej wartości pożądanej, uszkodzenia dyszy wylotowej itp.
4.Nie wolno narażać gaśnicy na działanie sił zewnętrznych.
5.Nie wolno wystawiać gaśnic na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła oraz oddziaływanie niekorzystnych czynników chemicznych i atmosferycznych.
6.Gaśnicę należy utrzymywać w stanie czystym.
7.Do konserwacji gaśnicy nie wolno stosować agresywnych środków czyszczących.
8.Do bieżącej konserwacji gaśnicy należy używać np. wilgotnej ściereczki.
9.Naprawę gaśnic przeprowadzać wyłącznie w autoryzowanych zakładach serwisowych.
10.Wycofanie gaśnic z eksploatacji przeprowadzać wyłącznie w autoryzowanych zakładach serwisowych.
11.Należy przestrzegać form dozoru i terminów badań dla gaśnic zgodnie z Rozporządzeniem MRiT z dnia 17 grudnia 2021 r.w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu Dz.U. 2022 poz. 68 z późn. zm.