Przeglądy sprzętu ppoż. Katowice, Bytom

Play Video about Przeglądy ppoż.

Częstotliwość poddawania urządzeń przeciwpożarowych przeglądom technicznym i czynnością konserwacyjnym reguluje §3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Zgodnie z § 3.
1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.
2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez producentów. 
3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
4. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Na Państwa zlecenie jesteśmy w stanie wykonać następujące przeglądy w Bytomiu i Katowicach:

  • przeglądy i konserwacje gaśnic,
  • przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
  • przeglądy węży hydrantowych,
  • przeglądy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ,
  • przeglądy przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
  • przeglądy drzwi przeciwpożarowych. 
Przeglądy ppoż.
Przeglądy ppoż.
Przeglądy ppoż.
Przeglądy ppoż.
Przeglądy ppoż.
Przeglądy ppoż.