Służba BHP Katowice, Bytom

Służba bhp Bytom to wsparcie jakiego udzielamy w ramach prowadzonych przez nas usług skierowanych do Twojej organizacji. Aby w sposób przystępny przedstawić to zagadnienie odniesiemy się do kilku faktów i aktów normatywnych, jakie obowiązują pracodawców. Zgodnie z Kodeksem Pracy, będącym ustawą zasadniczą, regulującą prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników, pracodawca, który zatrudnia powyżej 100 pracowników (czyli osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę) ma obowiązek utworzenia służby bhp.  

 Pamiętajmy, że do w/w liczby 100 nie zaliczamy zleceniobiorców czy osób wykonujących określone dzieło lub postanowienia kontraktu w ramach umowy B2B. Jeżeli pracodawca zatrudnia poniżej 100 pracowników może powierzyć wykonywanie obowiązków służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

Służba BHP

Bardzo często w życiu codziennym dochodzi do sytuacji, w której osoby kierujące pracownikami zapominają o art. 212 Kodeksu Pracy, regulującym podstawowe obowiązki tych osób w zakresie bhp, a co za tym idzie chcą delegować dodatkową pracę służbie BHP. Pracodawco, pamiętaj, iż pracownik służby bhp nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych następstw z powodu wykonywania zadań i uprawnień służby bhp. Dodatkowo należy pamiętać, iż służba bhp nie może być obciążana innymi zadaniami niż wymienione w rozporządzeniu. 

Służba BHP

Wyjątek w zakresie wykonywania dodatkowych obowiązków stanowi pracownik zatrudniony przy innej pracy, który dodatkowo wykonuje zadania służby bhp u Pracodawcy zatrudniającego poniżej 100 pracowników. Historia zna przypadki, w których właściwy terytorialnie inspektor pracy nakazał utworzenie służby bhp u danego pracodawcy. 

Dodatkowo inspektor pracy może również nakazać np. zwiększenia liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione i zweryfikowane podczas prowadzonej przez niego kontroli. Jeżeli pracodawca w zasobach swojej organizacji nie posiada pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem, może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. 

Organizacja służby bhp w tej formie narzuca obowiązek spełnienia wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończenia szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby, które to jako służba bhp posiadamy.

W tym przypadku z pomocą przychodzi służba bhp Bytom, która działa zarówno w Bytomiu, Katowicach jak i miastach ościennych.

Wszędzie tam, gdzie pracodawcy chcą zorganizować wykonywanie zadań służby bhp z wykorzystaniem specjalisty spoza zakładu pracy należy pamiętać, iż poza wymiernym aspektem ekonomicznym cechującym tego typu rozwiązanie powierzamy wykonywanie zadań służby BHP specjaliście, który posiada doświadczenie wykraczające poza zagrożenia występujące w danej organizacji. 

Tak jak pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę tak i służbie bhp BYTOM – specjaliście bhp spoza zakładu pracy przysługują następujące uprawnienia tj.: przeprowadzanie kontroli bhp, występowanie z wnioskami o nagrodzenie  lub nałożenie kar porządkowych na pracowników, występowanie z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń, wstrzymanie pracy maszyny lub urządzenia, a nawet wstrzymanie pracy w całym zakładzie lub jego części. Dodatkowo służba bhp może wnioskować w ramach stwierdzonych nieprawidłowości o natychmiastowe odsunięcie od pracy pracownika, który to swoim zachowaniem, sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia dla siebie lub współpracowników. 

Poza wymienionymi powyżej uprawnieniami służba bhp w swej codziennej pracy wykonuje obowiązki przewidziane w rozporządzeniu w sprawie służby bhp będące zbiorem zamkniętym 22 zadań, które należy realizować w odniesieniu do Twojej organizacji w Bytomiu i Katowicach. Jednym ze sztandarowych obowiązków jest przeprowadzanie szkoleń wstępnych bhp – instruktażu ogólnego, rozszerzonych o instruktaż ppoż., który to jest podstawą do budowania u nowo zatrudnionych pracowników przekonania, co do poziomu bezpieczeństwa funkcjonującego w danej organizacji. 

Realizacja tego zadania połączonego z wizją lokalną na terenie zakładu pod opieką służby BHP jest połączeniem teorii i praktyki, budujących świadomość nowego pracownika od jego pierwszych chwil u nowego pracodawcy. Pracodawco, jeżeli potrzebujesz wsparcie w organizacji służby bhp w Twojej organizacji napisz, zadzwoń lub umów spotkanie. 

Wspólnie zastanowimy się jak dobrać odpowiednie, optymalne rozwiązanie dla Twojej organizacji w zakresie ilościowym i jakościowym. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w prowadzonym procesie rekrutacyjnym na stanowisko pracy służby BHP  lub z uwagi na inne wydarzenia masz wakat na stanowisku służby BHP skontaktuj się z nami.