Drony - ważne informacje

Polisa OC Drony

WYTYCZNE NR 7/2023 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGOz dnia 11 maja 2023 r.w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-02 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego kategorii wielowirnikowiec (MR), o masie startowej mniejszej niż 25 kg

UAS.NSTS-02.010 Przepisy ogólne

 1. Operacje systemów bezzałogowych statków powietrznych w ramach Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-02 wykonuje się w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS).
 2. Niniejszy scenariusz stosuje się do bezzałogowych statków powietrznych kategorii wielowirnikowiec (MR), o masie startowej mniejszej niż 25 kg:
  • o maksymalnym wymiarze typowym wynoszącym maksymalnie 3 metry w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) nad kontrolowanym obszarem naziemnym, z wyjątkiem przelotów nad zgromadzeniami osób; oraz
  • o maksymalnym wymiarze typowym wynoszącym maksymalnie 1 metr w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS), z wyjątkiem przelotów nad zgromadzeniami osób.
 3. Kandydat szkolący się do kompetencji pilota w ramach krajowego scenariusza NSTS-02, może uzyskać kompetencje do krajowego scenariusza NSTS-01 przy spełnieniu rozdziału 3, pkt 7 lit. g załącznika A do Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-02.
 4. W ramach niniejszego scenariusza mogą być wykonywane loty bezzałogowych statków powietrznych nieopatrzonych etykietą identyfikacyjną klasy określoną w częściach 1–5, 16 i 17 załącznika do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 w sprawie systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych z państw trzecich (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 1, z późn. zm.1)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2019/945/UE”.
 5. Podczas operacji bezzałogowy statek powietrzny nie może przenosić materiałów niebezpiecznych, które – w razie wypadku – mogą stanowić wysokie ryzyko dla osób
 6. W trakcie operacji jeden pilot obsługuje w locie tylko jeden bezzałogowy statek

UAS.NSTS-02.020 Warunki wykonywania lotów

Operacje systemów bezzałogowych statków powietrznych w ramach Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-02 wykonuje się z zachowaniem następujących warunków:

 • podczas startu i lądowania bezzałogowego statku powietrznego zapewnia się by miejsce startu i lądowania zostało objęte kontrolowanym obszarem naziemnym o promieniu umożliwiającym bezpieczne wykonanie tej czynności;
 • w czasie lotu bezzałogowy statek powietrzny utrzymuje się w odległości do 120 m od najbliższego punktu powierzchni Ziemi; pomiar odległości dostosowuje się odpowiednio do cech geograficznych terenu, takich jak równiny, wzgórza, góry;
 • w przypadku lotu bezzałogowym statkiem powietrznym w odległości do 50 metrów w poziomie od sztucznej przeszkody o wysokości przekraczającej 105 metrów, maksymalną wysokość operacji można zwiększyć o maksymalnie 15 metrów powyżej wysokości przeszkody;
 • w przypadku gdy obszar lotu sąsiaduje z obszarem, na którym znajduje się zgromadzenie osób, pilot utrzymuje w każdej fazie lotu bezzałogowy statek powietrzny w odległości poziomej od tego zgromadzenia, nie mniejszej niż aktualna wysokość wykonywanego lotu;
 • loty wykonuje się w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) pilota lub przynajmniej jednego obserwatora bezzałogowego statku powietrznego, którzy utrzymują kontakt wzrokowy nieuzbrojonym okiem z bezzałogowym statkiem powietrznym w celu określenia jego położenia względem pilota i w przestrzeni powietrznej oraz zapewnienia bezpiecznej odległości od innych statków powietrznych, przeszkód, pojazdów, osób lub zwierząt;
 • w operacjach w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) wykonywanych bez obserwatora bezzałogowego statku powietrznego, dopuszcza się utratę kontaktu wzrokowego z bezzałogowym statkiem powietrznym w momencie dokonywania przez pilota kontroli parametrów lotu przekazywanych przez urządzenia będące wyposażeniem bezzałogowego statku powietrznego;
 • w operacjach w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) wykonywanych z obserwatorem bezzałogowego statku powietrznego, dopuszcza się aby obserwator bezzałogowego statku powietrznego nie znajdował się bezpośrednio przy pilocie, jeżeli zapewniona jest dwukierunkowa łączność pomiędzy pilotem i obserwatorem bezzałogowego statku powietrznego oraz ustalono zasady komunikacji.

UAS.NSTS-02.030 Bezpieczeństwo lotu

Operacje systemów bezzałogowych statków powietrznych w ramach krajowego scenariusza standardowego NSTS-02 wykonuje się:

 • w sposób, umożliwiający uniknięcie lotu nad zgromadzeniami osób;
 • zachowując w każdej fazie operacji bezpieczną odległość od innych statków powietrznych, przeszkód, pojazdów, zwierząt lub osób, które nie uczestniczą w wykonywaniu operacji lub które nie są świadome poleceń wydawanych przez pilota lub operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego i zalecanych przez niego środków bezpieczeństwa na wypadek awarii lub utraty kontroli nad bezzałogowym statkiem powietrznym;
 • ograniczając w możliwie największym stopniu czas lotu nad osobami w przypadku nieprzewidzianego pojawienia się takich osób w miejscu wykonywania lotów;
 • z uwzględnieniem instrukcji operacyjnej sporządzonej przez operatora bezzałogowego systemu powietrznego – jeśli sporządzono.

UAS.NSTS-02.040 Warunki korzystania z przestrzeni powietrznej

 

Operacje systemów bezzałogowych statków powietrznych w ramach krajowego scenariusza standardowego NSTS-02 wykonuje się:

 • po zgłoszeniu zamiaru wykonania operacji oraz jej miejsca, czasu i maksymalnej wysokości lotu do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zwanej dalej „Agencją”, za pomocą systemu teleinformatycznego określonego przez tę Agencję;
 • jedynie za zgodą lub na potrzeby zarządzającego danym obiektem w przypadku wykonywania operacji nad portami morskimi, lotniskami, elektrowniami, stacjami elektroenergetycznymi, ujęciami wody i oczyszczalniami ścieków, jednostkami wojskowymi i poligonami;
 • z zachowaniem szczególnej ostrożności w przypadku lotów wykonywanych nad rurociągami paliwowymi, liniami energetycznymi i liniami telekomunikacyjnymi, zaporami wodnymi, śluzami oraz innymi urządzeniami znajdującymi się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne;
 • w strefie DRA-R (w tym w strefach: DRA-RH, DRA-RM lub DRA-RL) – na warunkach określonych dla tej strefy;
 • w strefie DRA-P – za zgodą zarządzającego obiektem chronionym daną strefą i na warunkach określonych dla tej strefy;
 • w strefie DRA-T – na warunkach określonych dla tej strefy;
 • w strefie DRA-U – na warunkach określonych dla tej strefy;
 • w strefie DRA-I – z uwzględnieniem informacji podanych do wiadomości publicznej dla tej strefy.

UAS.NSTS-02.050 Warunki eksploatacji systemu bezzałogowego statku powietrznego

Warunkiem eksploatacji systemu bezzałogowego statku powietrznego jest:

 

 • jego oznaczenie przez umieszczenie na powierzchni bezzałogowego statku powietrznego numeru rejestracyjnego operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego oraz przesyłanie tego numeru do systemu zdalnej identyfikacji jeżeli bezzałogowy statek powietrzny jest wyposażony w taki system;
 • wyposażenie bezzałogowego statku powietrznego w migające, zielone światło pozwalające na określenie orientacji bezzałogowego statku powietrznego względem pilota, obserwatora bezzałogowego statku powietrznego lub innych osób w przypadku wykonywania lotów wcześniej niż 30 minut przed wschodem słońca i później niż 30 minut po zachodzie słońca;
 • uwzględnienie w działaniach operatora zaleceń profilaktycznych Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, wydawanych na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 15 lit. c ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1848, 2185 i 2642), opracowanych w oparciu o najnowszą wiedzę związaną z eksploatacją systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz w związku z zaistniałymi zdarzeniami lotniczymi;
 • noszenie przez pilota wykonującego czynności lotnicze kamizelki ostrzegawczej lub odzieży w inny sposób identyfikującej pilota.

UAS.NSTS-02.060 Pilot bezzałogowego statku powietrznego

 1. Operacje bezzałogowych statków powietrznych wykonywane w ramach Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-02 wykonuje jedynie pilot który:
  • posiada potwierdzenie ukończenia szkolenia NSTS-02 z wiedzy teoretycznej pilota bezzałogowego statku powietrznego wydane przez operatora, o którym mowa w pkt 2 lit. b, przeprowadzającego szkolenie zgodnie z załącznikiem A do Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-02 w zakresie operacji wykonywanych według krajowych scenariuszy standardowych określonych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
  • posiada potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego NSTS-02 zgodnie z załącznikiem A do Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-02, wydane przez:
   1. uznany podmiot, albo
   2. operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego – który zadeklarował Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgodność z Krajowym Scenariuszem Standardowym NSTS-02 i złożył oświadczenie o zamiarze prowadzenia szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych pilota bezzałogowego statku powietrznego zgodnie z Krajowym Scenariuszem Standardowym NSTS-02;
 • posiada certyfikat wiedzy teoretycznej NSTS-02 wydany przez właściwy
 1. Pilot bezzałogowego statku powietrznego uzyskuje certyfikat wiedzy teoretycznej w zakresie operacji wykonywanych według krajowych scenariuszy standardowych:
  • po ukończeniu szkolenia online oraz zaliczeniu egzaminu online z wiedzy teoretycznej, o którym mowa w sekcji UAS.OPEN.020 pkt 4 lit. b załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 45, z późn. zm.2), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2019/947/UE”; oraz
 • posiadając potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego NSTS-02 zgodnie z załącznikiem A do Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-02, o którym mowa w ust. 1 pkt 2; oraz
 • po ukończeniu szkolenia teoretycznego przeprowadzonego zgodnie z załącznikiem A do Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-02 przez operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b;
 • po zdaniu egzaminu teoretycznego przeprowadzonego zgodnie z załącznikiem A do Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-02 przez wyznaczony podmiot.
 1. Certyfikat wiedzy teoretycznej jest ważny przez pięć
 2. Przedłużenie lub wznowienie ważności certyfikatu, jest uzależnione od spełnienia jednego z poniższych warunków:
  • ukończenia szkolenia online oraz zaliczenia egzaminu online z wiedzy teoretycznej, o którym mowa w sekcji UAS.OPEN.020 pkt 4 lit. b załącznika do rozporządzenia nr 2019/947/UE oraz zdania dodatkowego egzaminu z wiedzy teoretycznej przeprowadzonego zgodnie z załącznikiem A do Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-02 przez wyznaczony podmiot; albo
  • ukończenia szkolenia przypominającego, które dotyczy przedmiotów z zakresu wiedzy teoretycznej, jak określono w pkt 1, przeprowadzanego przez operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b.

UAS.NSTS-02.070 Obowiązki operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego


 1. Operator bezzałogowego systemu powietrznego spełnia obowiązki określone w sekcji UAS.SPEC.050 załącznika do rozporządzenia nr 2019/947/UE.
 2. Dokumentowanie spełniania obowiązków określonych w pkt 1, może odbywać się w formie elektronicznej – jeżeli dotyczy.

Czynności związane z wykonywaniem lotów

LISTA KONTROLNA PRZED LOTEM MATRICE 350 RTK

 1. Upewnij się, że aparatura sterująca i akumulatory B65 drona są w pełni naładowane oraz dobrze zainstalowane, a przełączniki zwalniające akumulatory są zablokowane.
 1. Upewnij się, że wewnątrz drona i jego komponentach nie znajdują się żadne ciała obce, woda, olej, ziemia lub piasek. Upewnij się, że otwory wentylacyjne drona, otwory chłodzące kamery i otwory wentylacyjne silnika nie są
 1. Upewnij się, że wszystkie śmigła i adaptery śmigieł nie są uszkodzone lub zdeformowane i są bezpiecznie zamontowane. NIE używaj zużytych, wyszczerbionych, poluzowanych lub złamanych śmigieł.
 1. Upewnij się, że śmigła i ramiona ramy są rozłożone, a tuleje ramion i podwozia są mocno dokręcone.
 1. Upewnij się, że silniki drona są czyste i w dobrym stanie. Obróć kilka razy śmigłami, aby sprawdzić, czy silniki pracują w sposób odpowiedni i nie doszło do poluzowania. Śmigła powinny obracać się płynnie bez nietypowych dźwięków. Upewnij się, że przewód wewnątrz silnika nie ma czarnych śladów W przeciwnym razie należy natychmiast zaprzestać korzystania z drona i skontaktować się z pomocą techniczną DJI.
 1. Upewnij się, że soczewki systemów wizyjnych, kamer, FPV, osłony czujników podczerwieni i światła pomocnicze są czyste.
 1. Upewnij się, że obiektywy kamery gimbala są czyste i w dobrym stanie, a gimbal może obracać się bez przeszkód.
 1. Upewnij się, że pokrywy portu E, portu PSDK i komory klucza sprzętowego są szczelnie zamknięte.
 1. Upewnij się, że anteny aparatury zdalnego sterowania są ustawione we właściwej pozycji.
 1. Upewnij się, że obszar lotu znajduje się poza strefami GEO, a warunki lotu są odpowiednie do wykonywania manewrów dronem. Umieść drona na otwartym i płaskim Upewnij się, że w pobliżu nie ma żadnych przeszkód, budynków ani drzew, a dron znajduje się w odległości 5 m od pilota. Pilot powinien być zwrócony w kierunku tyłu drona.
 1. Włącz zasilanie drona i aparatury sterującej, a następnie przełącz przełącznik trybu lotu na tryb Upewnij się, że dioda LED i przycisk uprawnień drona na aparaturze sterującej świecą się na zielono. Oznacza to , że dron i aparatura sterująca są połączone, a aparatura sterująca kontroluje statek powietrzny.
 1. Zadbaj aby oprogramowanie sprzętowe drona i DJI Pilot 2 zostały zaktualizowane do najnowszych wersji.
 1. Aby zapewnić bezpieczeństwo lotu, wejdź do widoku lotu w aplikacji DJI Pilot 2 i sprawdź parametry na liście kontrolnej przed lotem.
 1. Podziel przestrzeń powietrzną, gdy wiele dronów działa jednocześnie, aby uniknąć kolizji w powietrzu.

WYMOGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW LOTÓW

 • NIE NALEŻY latać dronem w trudnych warunkach Obejmują one silny wiatr przekraczający 12 m/s, deszcz cięższy niż 100 mm (3,9 cala) w ciągu 24 godzin, śnieg, mgłę, grad, błyskawice, tornada, huragany i inne warunki pogodowe, które mogą skutkować ograniczoną widocznością.
 • NIE NALEŻY latać dronem, gdy temperatura jest niższa niż -20°C (-4°F) lub wyższa niż 50°C (122°F).
 • NIE należy startować z poruszających się obiektów, takich jak samochody i
 • NIE należy latać w pobliżu powierzchni odbijających światło, takich jak woda lub śnieg, gdyż może to zakłócić działania systemu wizyjnego.
 • System wizyjny opiera się na wzorach lub teksturach powierzchni, dzięki którym przetwarzany jest obraz i uzyskiwane są informacje o Upewnij się, że otoczenie w jakim będzie odbywał się lot jest wystarczająco oświetlone i posiada teren o wyraźnej teksturze.
 • Gdy sygnał GNSS jest słaby (np. podczas lotu w pomieszczeniu), należy latać dronem w środowisku o dobrym oświetleniu i widoczności oraz upewnić się, że dolny system wizyjny i światła pomocnicze są włączone. System wizyjny może nie działać prawidłowo w warunkach słabego oświetlenia lub daleko od ziemi. Pozycjonowanie drona może nie działać prawidłowo, co może mieć wpływ na bezpieczeństwo lotu.
 • Należy utrzymywać drona w zasięgu wzroku (VLOS).
 • Aby uniknąć negatywnego wpływu na żywotność silnika, NIE należy startować ani lądować na piaszczystych lub zakurzonych obszarach.
 • Należy zachować ostrożność podczas korzystania z drona w pobliżu wypadków, pożarów, eksplozji, powodzi, tsunami, lawin, osunięć ziemi, trzęsień ziemi, pyłu lub burz piaskowych.
 • Należy zwracać uwagę na warunki otoczenia aby bezpiecznie wykonać manewr startu i lądowania.
 • Należy latać na otwartych przestrzeniach. Wysokie budynki, konstrukcje stalowe, góry, skały lub wysokie drzewa mogą wpływać na dokładność GNSS i blokować sygnał transmisji wideo.
 • Należy unikać zakłóceń między aparaturą zdalnego sterowania a innymi urządzeniami Upewnij się, że pobliskie urządzenia Wi-Fi i Bluetooth są wyłączone podczas zdalnego sterowania dronem.
 • Należy zachować szczególną czujność podczas lotów w pobliżu obszarów z zakłóceniami magnetycznymi lub radiowymi. Zwróć szczególną uwagę na jakość transmisji wideo i siłę sygnału DJI Pilot 2. Źródła zakłóceń elektromagnetycznych obejmują między innymi: linie wysokiego napięcia, wielkoskalowe stacje przesyłu energii lub stacje bazowe telefonii komórkowej oraz wieże Dron może zachowywać się nieprawidłowo lub stracić kontrolę podczas lotu w obszarach o zbyt dużych zakłóceniach. Wróć do punktu Home i wyląduj dronem, jeśli zostaniesz o to poproszony w aplikacji DJI Pilot 2.
 • Urządzenie zawiera drobne elementy, które mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia. Wszystkie części należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Upewnij się, że nie jesteś pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków znieczulających, nie cierpisz na zawroty głowy, zmęczenie, nudności lub inne dolegliwości fizyczne lub psychiczne, które mogłyby wpłynąć negatywnie na zdolność do bezpiecznej obsługi drona.
 • NIE NALEŻY przenosić, transportować, zrzucać niebezpiecznych materiałów, które mogą wywołać krzywdę ludziom lub mieniu.
 • Jeśli dron nie działa prawidłowo, należy zaprzestać jego użytkowania. NIE używaj drona, który brał udział w Skontaktuj się z pomocą techniczną DJI lub autoryzowanym sprzedawcą DJI w celu uzyskania pomocy.
 • Aby uniknąć obrażeń, należy trzymać się z dala od obracających się śmigieł i silników.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji DJI Pilot 2, aby jak najszybciej wrócić do domu i wylądować w przypadku ostrzeżenia o silnym wietrze, kalibracji kompasu, przegrzaniu silnika, drona lub wentylatora drona.
 • Po wylądowaniu należy odczekać chwilę do momentu aż śmigła przestaną się obracać a następnie wyłączyć zasilanie drona i aparatury zdalnego sterowania.
 • Aby uniknąć oparzeń nie dotykaj bezpośrednio
 • Używaj tylko oryginalnych części DJI lub części autoryzowanych przez markę Nieautoryzowane modyfikacje mogą spowodować nieprawidłowe działanie systemu i zagrozić bezpieczeństwu lotu.
 • Jeśli dron przypadkowo wpadnie do wody, NIE NALEŻY włączać go natychmiast po Włączenie zasilania drona, który wpadł do wody, może spowodować trwałe uszkodzenie podzespołów.
 • Podczas aktualizacji oprogramowania, kalibracji systemów lub ustawiania parametrów należy trzymać drona z dala od ludzi i zwierząt.
 • Dron wyposażony jest w czujniki magnetyczne wykrywające, czy tuleje ramion są dobrze zamontowane.
 • NIE używaj magnesów ani innych silnych przedmiotów magnetycznych w pobliżu tulei ramion, gdyż może to skutkować nieprawidłowym działaniem czujników magnetycznych, co z kolei może wpłynąć na bezpieczeństwo lotu lub powodując kolizję.
 • Amortyzatory gimbala i złącze między gimbalem a dronem są delikatne. Amortyzatory gimbala należy trzymać z dala od ostrych przedmiotów, aby uniknąć ich przebicia. W razie potrzeby wymień uszkodzony amortyzator gimbala lub skontaktuj się z pomocą techniczną DJI.
 • Upewnij się, że podczas instalacji jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych całkowita waga drona nie przekracza maksymalnej masy startowej. Ponadto urządzenie zewnętrzne musi być zainstalowane w takim miejscu, aby środek ciężkości znajdował się w zasięgu górnego poszycia drona, a środek ciężkości drona znajdował się w pobliżu jego centralnej osi. Upewnij się, że systemy wizyjne, systemy czujników podczerwieni i światła pomocnicze nie są w żaden sposób zablokowane.