Instrukcje przeciwpożarowe Katowice

Instrukcje przeciwpożarowe to dokumenty, które zgodnie z obowiązującymi przepisami musi opracować i wdrożyć Twoja organizacja w Bytomiu, Katowicach czy miastach sąsiednich. Instrukcje przeciwpożarowe opisują zasady prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, których nieprawidłowa organizacja może przyczynić się do utraty zdrowia i życia ludzkiego oraz do utraty majątku przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – zdolności produkcyjnych.

Czym tak naprawdę jest taki dokument ?

Najprościej mówiąc to zbiór zasad utworzonych na podstawie obowiązujących aktów normatywnych oraz wewnętrznych ustaleń w danej organizacji, wynikających z jej dotychczasowego doświadczenia, dorobku oraz dobrych praktyk, w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Instrukcje przeciwpożarowe uwzględniają wymogi stawiane przez przepis branżowy regulujący merytoryczną zawartość takich dokumentów oraz wskazanie osób lub podmiotów je opracowujących. Pracodawco, Właścicielu, Zarządco lub Użytkowniku obiektu, pamiętaj, że obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika wprost z §6. ust.1. Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Prawidłowe sporządzenie dokumentu powinno zostać poprzedzone:
-wizją lokalną,
-informacjami otrzymanymi od kierownictwa obiektu,
-sprawdzeniem dokumentacji technicznej,
-weryfikacją zawartości książki obiektu budowlanego,
-zapoznaniem się z protokołami z przeglądów budowlanych,
-analizą aktualnych rzutów poziomych istniejącego obiektu,
-zapoznaniem się z obecnie obowiązującą instrukcją – jeżeli istnieje i została zatwierdzona i wprowadzona w życie,

pomiary oświetlenia

Prawidłowo sporządzone instrukcje przeciwpożarowe zawierają:
– warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem, tj.:

 • rodzaj obiektu np. ZL – zagrożenia ludzi, PM – produkcyjno-magazynowy, IN – inwentarskie;
 • klasę odporności pożarowej np. A, B, C, D, E;
 • klasę odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych np. REI 120
  (R-nośność, E – szczelność, I – Izolacyjność), 15-240 czas w minutach
 • gęstość obciążenia ogniowego
 • opis stref wybuchowych w zakresie gazów, pyłów lub mieszanin hybrydowych gazowo – pyłowych tj.:
 • strefa 0 – w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych
  w postaci gazów, par, mgieł, występuje stale, często lub przez długie okresy.
 • strefa 1 – w której atmosfera wybuchowa tego typu może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania.
 • strefa 2 –w której atmosfera wybuchowa tego typu nie występuje w trakcie normalnego działania,
  a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres.
 • strefa 20 –w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu występuje stale, często lub przez długie okresy;
 • strefa 21 –powstaje której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania;
 • strefa 22 –w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres.

– są przewidywane, z uwzględnieniem stosownych, niezbędnych dokumentów takich jak:

 • rejestr prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
 • zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
 • protokół ustalający zasady podczas wykonywania prac oraz najważniejszy obowiązek polegający
  na dozorowaniu miejsca wykonywanych prac przez okres np. od 4 do 24 godzin czasu zakończenia takich prac, w celu uniknięcia możliwości powstania pożaru lub innego zagrożenia;

– warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania określające:

 • ilość oraz rodzaj kierunków ewakuacji,
 • sumaryczną szerokość wyjść ewakuacyjnych,
 • długość drogi ewakuacyjnej,
 • sposoby ewakuacji części lub całości obiektu,
 • miejsce zbiórki do ewakuacji wraz z miejscem rezerwowym,
 • sposób oraz forma powiadomienia o zagrożeniach i konieczności ewakuacji,
 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji czyli:
 • kiedy należy szkolić z instrukcji przeciwpożarowej oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • kto może wykonać szkolenie z instrukcji i przepisów przeciwpożarowych ,
 • kogo należy szkolić poza stałymi użytkownikami obiektu,
 • z czego i w jaki sposób powinien zostać przeszkolony pracownik, usługodawca, zleceniobiorca itp.,

– zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami wynikające z:
obowiązującego stanu prawnego,
– specyfiki obiektu, w tym jego powierzchni i usytuowania,
– specyfiki struktury organizacyjnej itp.,
– plany obiektów obejmujące także ich usytuowanie oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących n/w punktów, które to są najczęściej użytkowane podczas działań ratowniczo-gaśniczych przez przybyłe na miejsce służby lub np. przez wewnętrzne służby ochrony organizujące warunki ewakuacji oraz biorące udział w akcji

Prawidłowo sporządzone plany, biorąc pod uwagę specyfikę obiektu, muszą zawierać:

a) powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji budynku,
b) odległość od obiektów sąsiadujących,
c) parametry pożarowe występujących substancji palnych,
d) występującą gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
e) kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
f) lokalizację pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
g) podział obiektu na strefy pożarowe,
h) warunki ewakuacji, ze wskazaniem kierunków wyjść ewakuacyjnych,
i) miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
k) hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów przeciwpożarowych, 
l) drogi pożarowe i inne drogi dojazdowe z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

Przeglądy ppoż.

Pracodawco, Właścicielu, Zarządco lub Użytkowniku obiektu pamiętaj, iż dobrze opracowane instrukcje przeciwpożarowe, których postanowienia wdrożysz w swojej organizacji poprzez szkolenia to efektywny wzrost bezpieczeństwa, który w chwili zagrożenia zaprocentuje. Warto pamiętać też o tym, iż instrukcje przeciwpożarowe są przewodnikiem dla ubezpieczyciela, który szacuje ryzyko w Twojej organizacji.