Szkolenia bhp i ppoż. Bytom, Katowice

W naszej ofercie pragniemy również zaproponować Państwu szereg obowiązkowych szkoleń wynikających z Kodeksu Pracy, a związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach umowy o prace dla firm z Bytomia i Katowic tj.:

oraz szereg szkoleń zawodowych przy wsparciu współpracującego z nami podmiotu zewnętrznego, których posiadanie jest niezbędne do prawidłowej organizacji pracy związanej z obsługą i konserwacją UTB – urządzeń transportu bliskiego oraz uprawnień w zakresie dozoru i eksploatacji dla poszczególnych grup  tj.:

SZKOLENIA BHP WSTĘPNE I OKRESOWE W ODNIESIENIU DO SARS-COV-2 / COVID-19

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 tekst jednolity) tj.

Art. 12e. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; wydłużenie terminów przeprowadzenia szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby:

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:
1)pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
2)pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
3)pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
4)ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:
1)okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
2)w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii
– termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.